1 czerwca 2019 10:17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55,

niniejszym zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r., na godz. 10:00,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpółkiPorządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

      1) sprawozdania   Zarządu   z   działalności   Spółki   w 2018 roku;
      2) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;
      3) wniosku  Zarządu  w  przedmiocie  pokrycia  straty  Spółki za 2018 rok.

7.      Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

     1)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.;
     2)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.;
     3)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.;
     4)  pokrycia straty Spółki wykazanej za 2018 r.;
     5)   udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
     6)   udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

 

 

Ważne dla osób, którym wydano akcje/odcinki zbiorowe akcji

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu proszę pamiętać o depozycie w myśl poniższego przepisu:

Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Powyższe nie dotyczy akcjonariuszy, którzy nie obrali powyższych dokumentów.