30 czerwca 2016 19:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telewizji Republika S.A.

30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telewizji Republika S.A.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2015, sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu Telewizji Republika S.A.

W związku z powyższym informujemy, że rok obrotowy 2015 został należycie skwitowany przez Walne Zgromadzenie co pozwala na kontynuację działalności Telewizji Republika S.A.