9 czerwca 2016 18:21

ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r., na godz. 9.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:


TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.


Telewizja Republika S.A z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 3 493 982,00 zł, opłaconym w całości, NIP 108-001-41-56, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r., na godz. 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2015 rok;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.;
4) pokrycia straty Spółki wykazanej za 2015 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
10.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 ksh.
11. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

W razie gdyby ktoś z Państwa (Akcjonariuszy) nie mógł by osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r. może wystawić pełnomocnictwo ("pełnomocnictwo dla kogoś") i wówczas osoba, która stawi się z tym pełnomocnictwem może uczestniczyć w Zgromadzeniu.
POBIERZ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA KOGOŚ

Można też udzielić pełnomocnictwa Mecenas Agnieszce Zdanowskiej ("pełnomocnictwo Zdanowska") wówczas trzeba wysłać oryginał takiego pełnomocnictwa listem priorytetowym na adres Spółki, wówczas Mecenas Agnieszka Zdanowska będzie głosować w Państwa imieniu.
POBIERZ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA PANIĄ MECENAS AGNIESZKĘ ZDANOWSKĄ


Ważne dla osób, którym wydano akcje/odcinki zbiorowe akcji/świadectwa depozytowe

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu proszę pamiętać o depozycie w myśl poniższego przepisu:

Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Powyższe nie dotyczy akcjonariuszy, którzy nie obrali powyższych dokumentów.