5 czerwca 2018 15:19

Walne Zgromadzenie

 

Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 4.361.349 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:          

1)      sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;      

2)      sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;

3)      wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.

 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2017.
 2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.;

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;

3)      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.;

4)      pokrycia straty Spółki wykazanej za 2017 r.;

5)      udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;

6)      udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

 1. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez:

1)      dokonanie w § 11 Statutu zmiany: 

a) wykreśla się w całości ust. 3a w dotychczasowym brzmieniu:   

„3 a. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.115.000,00 zł (jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”; 

b) dodaje następujący po nim ustęp 3b w brzmieniu:          

„3 b. W terminie do dnia 20 czerwca 2021 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.270.000,00 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych[Ewelina1] ) (kapitał docelowy).”

2)      zastąpienie § 19 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:   

„Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapada większością 8/10 (ośmiu dziesiątych) głosów oddanych.”    

 nowym brzmieniem: 

„Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.”.       

3)      wykreślenie:

a)      § 24 ust. 1 lit. i) w brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu zgodnie z § 26 Statutu”;

b)      § 26 ust. 3 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.”

c)      § 26 ust. 4  w brzmieniu:

„W przypadku odwołania Prezesa Zarządu zgodnie z ust. 3, jego rezygnacji, śmierci lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada Nadzorcza zwykłą większością powołuje Prezesa Zarządu, który pełni swoją funkcję do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

4)      zastąpienie § 26 ust. 2 Statutu o dotychczasowej treści:   

„Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Natomiast członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

nowym brzmieniem:

„Wszystkich członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”           

 1. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
 2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.