Walne Zgromadzenia - 2017


ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓLKA AKCYJNA


Niniejszą uchwałą zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2017 r., na godz. 10.00 z porządkiem obrad jak w treści Ogłoszenia poniżej i w związku z tym poleca umieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące ogłoszenie:

TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.


Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 3 919 803,00 zł, opłaconym w całości, NIP 108-001-41-56, niniejszym zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.    
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:    
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;    
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2016 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.;
4) pokrycia straty Spółki wykazanej za 2016 r.;
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
7) reasumpcji głosowania nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Anicie Gargas z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.   


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

W razie gdyby ktoś z Państwa (Akcjonariuszy) nie mógł by osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2017 r. może wystawić pełnomocnictwo ("pełnomocnictwo dla kogoś") i wówczas osoba, która stawi się z tym pełnomocnictwem może uczestniczyć w Zgromadzeniu.

-> pełnomocnictwo in blanco do pobrania w dokumencie WORD <-
-> pełnomocnictwo na Panią Annę Pieniążek do pobrania w dokumencie WORD <-


Ważne dla osób, którym wydano akcje/odcinki zbiorowe akcji

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu proszę pamiętać o depozycie w myśl poniższego przepisu:

Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Powyższe nie dotyczy akcjonariuszy, którzy nie obrali powyższych dokumentów.