13 czerwca 2017 10:25

„TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000446368. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r.

 

Telewizja Republika S.A z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 3.919.803 zł, opłaconym w całości, NIP 108-001-41-56, w związku ze zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki publikuje zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1.  Wybór członków Rady Nadzorczej w miejsce wakatów i zatwierdzenie powołania dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.


2.  Zmiana § 21 ust. 1 statutu o brzmieniu „Rada Nadzorcza liczy siedmiu członków” na brzmienie „Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków”.